என் முதல் குரூப் செக்ஸ் அனுபவம்

என் பெயர் மகெஷ் . ஏனக்கு ஒரு தங்கை கல்லுரில் படிகரல். அப்பா இரந்து 4 வருடம் அகிவிட்டது, நான் ஒரு ப்ரிவ்ட் கம்பனீல் வெலை. அம்மா வேடீல் இருந்தர்கல். ஏன் தங்கை மெல் படிப்பு படித்து கொண்டிருந்தால். நான் ஏன் தங்கை என் அம்மா முவரும் திருச்சியில் ஒரு வீடு வாடகை எடுத்து தங்கிருந்தம்.ஏனக்கும் என் தங்கைகும் மாடியில் அரை.
என் தங்கை பட்ற்றி சொல்ல வெண்டும். அவலுக்கு வயது 20,சும்மா தல தல என்று இருப்பால்.அவலது முலை இருண்ட்டும் இலனீர் பொல பொ¢யய்து ,துப்பட்டா பொடமல் நடந்தால் அவை ஆடும் அழகீ தனி. அகன்ற இடுப்பு, இரண்டு புசினிகாய் மாத்¡¢ குண்டி. அவல் நடந்தால் இருண்டும் தாலம் பொடும்.அவல் குண்டியெய் பார்த்து என் தம்பி ஆடம் பொடுவான்.ஆம்மாவுக்கு தங்கை பொலா குண்டி பொ¢யது தான். ஓரு நால் நான் என் தங்கை அரை தாண்டி பொகும் பொலுது ,முனுகல் சப்தம் கெட்டது. அது ஒரு வித்யாசமன சப்தம் ,நான் அரை கதவில் அருகில் சென்று கெட்டேன், ஆம் ,என் தங்கை அரையில் இருந்து தான் அந்த சப்தம் வந்தது. நான் சாவி ஒட்டை வழியாக பார்தென். அங்கு நான் கண்ட் காட்சி ,அதிர்சியில் அப்படிய நின்ரு விட்டேன். ஏன் தங்கை பெடில் படுது இருந்தால்.அவல் பவடை சட்டை அனிந்திருந்தால். சட்டை மெலே தூக்கி விடபட்டு இருந்தது. ஆனால் ,அவல் மெலே அவல் •ப்ரெய்ண்ட் உஷா படுத்து என் தங்கை முலை மெல் வாய் வைது சப்பி கொண்டு இருந்தால்.
என் தங்கையின் இன்னொரு முலை உஷாவின் கையில் சிக்கி தவித்தது. நான் இது தான் முதல் முரையாகா என் தங்கையின் முலை பார்கீரேன். சும்மா மாம்பலம் பொல பொ¢யது , நடுவில் ரௌண்டக காம்பு. உஷா வெரும் சட்டி பாடி அனிந்து இருந்தால்.
இப்பொலுது என் தங்கை உஷாவின் ப்ராவின் ஹ¤க்கு கலட்டினால். உஷாவின் முலை இருண்டும் துல்லி குதித்து வெலிய வந்தது.உஷா மானிரம் தான் அனால் அவல் முலை எடுபாக இருந்தது. என் தங்கை உஷாவின் முலை பிடித்து சப்ப தொடிங்கினால். எனுக்கு சுன்னி எலந்து நீண்டது,
மெதுவாக சுன்னி வெலிய எடுத்து உருவி விட்டேன்.மீண்டும் சந்தில் பார்தேன். ஆங்கே என் தங்கை பாவாடை கலட்டி இருந்தால்.இப்பொலுது தன் ப்பான்டி கலட்டி கொண்டு இருந்தால்.ஏன் சுன்னியிய் வெகமாக உருவ அரம்பிதென்.என் தங்கயின் புண்டை முதல் முதலக பார்கும் அதிர்ஷ்டம் கிடைகபொகிருது.இதோ என் கன் முன்னால் என் தங்கை தன் காலை வி¡¢தால். அடாடா ,அழகான புண்டை கொடு , அதை சுற்றி அதிகம் முடி இல்லை. வெல்லை வாழதண்டு கால்கல்.என்னால் நம்ப முடியவில்லை.என் தங்கை புண்டை இத்தனை அழகா.இப்பொழுது, உஷா என் தங்கையின் புண்டையில் வாய் வைத்து நக்க தொடிங்கினால்.என் தங்கை உஷாவின் தலை பிடுத்து தன் புண்டையில் அமுக்கினால். சிருது நெரம் கழித்து உஷாவின் ஜட்டியிய் என் தங்கை கலட்டினால்.உஷாவின் புண்டை பலபல என்று இருந்தது.முடி சுதமாக இல்லை. சவரம் பன்னீருபால் பொல. என் தங்கை உஷாவின் புண்டையில் நக்க தொடங்கினல். ஏன்னை மரந்து நான் என் சுன்னியிய் உருவி கொண்டு இருந்தென். திடிரன்ரு என் தொல் மெல ஒரு கை விலுந்தது. திரும்பினால் என் அம்மா நின்ரு இருந்தார்கல்.நான் வசமா மட்டிகொண்டேன். என் அம்மா முன் நான் தலை குனிந்து நின்ரேன்.என் சுன்னி 7 இன்ச் நீண்டு இருந்தது. என் அம்ம அதை பார்தார்கல், ” உன் தங்கை அரையில் என்னா பார்தே” , அம்மா என் சுன்ன்யிய் பார்த்துகொண்டே பெசினால்.
“இது ஏண்டாய் இப்படி நிட்டிகிட்டு இருக்கு” என்று என் சுன்னி அவல் கையில் பிடித்து கெட்டால். நான் என்ன பன்னுவது என்று தொ¢யவில்லை.என் சுன்னியோ என் அம்மா கையில் துல்லி கொண்டிருந்தது. என் அம்மா, என் தங்கை அரை கதுவிடுக்கில் பார்தால், நானும் எட்டி பார்தென். அங்கு உஷா மல்லாந்து படுத்து கொண்டிருந்தல் ,என் தங்கை அவல் மெல 69 பொல படுத்து உஷாவின் புண்டை நக்கி கொண்டிருந்தால்.
என் தங்கையின் சுத்து இருண்டு புசினிக்காய் பொல வி¡¢ந்து அவல் புண்டை தா¢சனம் கெடைத்தது.உஷ என் தங்கையின் புண்டை நக்கி அவலது தன்னீர் குடித்து நக்கினால்.என் அம்மாவின் ஒரு கையில் என் சுன்னி இன்னொரு கையில் அவல் புடவை தூக்கி புண்டை தடவ அரம்பித்தால். என் அம்மா என் சுன்னீயி பிடித்து என்னை என் அரைக்கு இலுது சென்ரால்.என்னை கட்டில் மெல் உட்கார வைத்து என் முன் மண்டியிட்டால்.என் சுன்னீயி பிடித்து முதமிட்டால் .” டெய் மகேஷ் உனக்கு இவல்லவு பொ¢ய சுன்னி இருபத்து எனக்கு தொ¢யாமல் பொய் விட்டது.எத்தனை நால் நான் சுன்னிக்காக எங்கிருக்கென் தொ¢மா”. ஆவல் அதர்க்கு மெல பெசவில்லை, என் சுன்னி அவல் வாயுக்குல் பதி பொய் விட்டத்து.
அவல் என் சுன்னீயி வாயில் இருந்து எடுத்து அதன் நீலதை நக்கினால்.கொட்டை பிசைந்தால், நக்கினால் மீண்டும் சுன்னி சப்பா தொடிங்கினால். நான் சொர்கம் பொய் கொண்டிருந்தென். சட்டென்று எலுந்தால். “நீ உன் தங்கை புண்டை பார்த்தே இல்லை, உனக்கு புடித்து இருந்துதா?”. இல்லை உஷாவின் புண்டை பிடித்து இருந்ததா.”
நான் ” அவர்கல் இருண்டு புண்டையும் நல்லாருக்கு, தங்கையின் சுத்து அருமை”. “அப்படியா,இந்தா என் சுத்து எப்படி” என்று திரும்பி நின்ரு கொண்டு தன் செலை பாவடை இரண்டும் இடுப்புகு மெல் துக்கினால். என் முகம் அருகே இருண்டு பலா பலம் , அருமை, அருமை, நான் என் முகத்தை அவல் சுத்து நடுவில் வைது நக்க அரம்பிதேன்.
அம்மா” டெய் மகெஷ் ,சூத்து நக்கனது பொதும் , என் புண்டை கொன்சம் நக்குடா , நான் படுத்து கொல்கிரேன்” அவல் தன் புடவை ,ரவிக்கை, பாவடை கலிட்டிவிட்டு நிர்வானாமாக படுத்தால். நான் அவல் புண்டை அவாலாக பார்தேன், இது தான் நான் முதல் முரை ஒரு புண்டையிய் நொ¢ல் பார்பது.அவல் புண்டையிய வி¡¢த்து பார்தேன் , லெசாக முத்த்மிட்டேன். நான்ராக நக்கினேன். ஒரு 15 நிமிடம் நக்கிருபேன் ,அம்மாவுக்கு தன்னி வந்துவிட்டது. ” மகெஷ் ,உன் சுன்னியிய என் புண்டையில் வைது சொருவு ,நல்லா எனனை ஒத்துரு” . நான் அவல் மெல் படுத்து என் சுன்னீய அவல் புண்டைக்குல் விட்டேன். அடடா ,என்ன சுகம், ” மகெஷ் நல்லா குத்து , அப்படிதான்,” என் அம்மா கத்தினால்.
டெய் மகெஷ் ,ரொம்ப நாலாக என் புண்டை அ¡¢ப்பு தாங்காமால் புடலங்காய் உல்லே விட்டு ஆட்டிகொண்டிருந்தேன். இனிமெல் நீ தான் என்னை தினமும் ஒக்கனம்”
ஆனால் , உன் தங்கையிய நினைதால் பயமாக இருக்கு. ஆவல் அ¡¢ப்பு எடுத்து புண்டையிய உஷாவிடம் காட்டுவது பொலோ எவென் கிட்டையவது காட்டினல் , நம் குடும்மப மானம் பொய்விடும்.நி தான் எப்படியவது அவலை ஒத்து அவல் அ¡¢ப்பை அடக்கனம்.
“ஆனால், அவலை வழிக்கு கோண்டு வருவது சிரம்மம்.” ” ஆம்மா, நான் அவலை வழிக்கு கொண்டு வருகிரேன்., நீங்கல் கவலை பட வேண்டாம், ” என்று கூ¡¢விட்டு அவல் புண்டையில் ஒரு முத்தம் கொடுதேன். ஆவலும் என் சுன்னிக்கு ஒரு முதம் கொடுதால். நாங்கல் எழுந்து உடை மட்டிகொண்டொம்.என் தங்கை , அரையில் இருந்து உஷா வெலிய வந்தால். ஏன் அம்மவை பார்த்து ” வரேன் ஆன்டி” சொல்லிவிட்டு நடந்து பொனால். பார்பதுக்கு பத்தினி பொலோ பொகிரல் அனால் உல்லே புண்டை காட்டி கொண்டு என் தங்கை புண்டை நக்கிகொண்டிருந்தால் என்ரு மனதிக்குல் நினைத்து கொண்டேன்.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.