வயதானவர்!

ஒரு வயதானவர் தன் சுன்னியிடம் தத்துவார்த்தமாக பேசிக்கொண்டிருந்தார்.

“நாம் இருவரும் ஒன்றாகவே பிறந்தோம், ஒன்றாகவே வளர்ந்தோம். இன்பம், துன்பம் எது வந்தாலும், நாம் அவற்றை சேர்ந்தே எதிர்கொண்டோம்.”

“நாம் இரண்டு பேரும், வாழ்க்கையை ரசித்து வாழ்ந்தோம்”

பிறகு அவர் குலுங்கி குலுங்கி அழுத படி சொன்னார்: “ஆனால், ஏன், ஏன் எனக்கு முன்னாடியே நீ இறந்து விட்டாய்?”

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.